TÜSAYDER Hakkında

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir, etik satınalma yaklaşımı çerçevesinde satınalma mesleğinin ülkemizde yükselmesine katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

Mesleğimizin ulusal ve uluslararası işbirlikleri içinde gelişmesini sağlayarak, yüksek verimli, rekabetçi kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunmak.

Amaçlarımız:

Satınalma mesleğini Türkiye’de ve uluslararası alanda geliştirmek için;

a) Ulusal ve uluslararası satınalmacıların satınalma hizmeti  konusunun Türkiye’de geliştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak.

b) Satınalma mesleğinin geliştirilmesine yönelik bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak

c) Kendi sahası ile ilgili konularda, hakem görevi ifa etmek.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde; sektörü ilgilendiren konularda girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde, mesleki fayda ve yeknesaklığı temin amacıyla uygulamalarda yardımcı olmak.

d) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak.

e) Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlar, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapar. Derneğin amacına aykırı düşebilecek işlem ve eylemleri Yönetim Kurulunca uygun görülecek esaslar içinde önlemeğe çalışır, gerekli tedbirleri almak.

f) Satınalma Faaliyetleri için gerekli bulunan ve Derneğimize yetki verilmiş her türlü belgenin tedariki ve dağıtımını yapar, bu konu ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıkları gidermek.

g) Satınalma ile ilgili dış dünyadaki kuruluşların çalışmalarını takip ve bu sahadaki gelişmelerin ülke yararına olanlarını tespit ve tercih eder. Teknolojik ve mesleki gelişmeleri ülkemizde uygulanabilir hale getirici tedbirler almak.

h) Satınalma ile ilgili yayınları izleyerek üyelerine duyurur, konferans ve seminerler düzenler, kurslar açar. Kongreler, konferanslar, paneller, seminerler, kurslar ve sektörle ilgili her türlü mesleki toplantıları düzenler. Mesleki eğitim faaliyetlerini organize etmek.

ı) Satınalma mesleği ile ilgili her seviyede, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurur, bu makamlar karşısında üyelerini temsil eder. (Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sektörel dernekler ve kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir.)

k) Derneği ve dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olur, davalar açar, müdahil sıfatı ile katılır, icra takipleri yapar ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil nasp ve tayin etmek.

l) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla ticari işletmeler kurur ve işletmek.

m) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullerine tasarruf eder, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhinde her türlü aynı ve şahsi hakları iktisap tesis terkin ve fek eder. (Taşınmazlar kiralar veya kiraya verebilir.)

n) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

o) Dernek, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

p) Dernek üyelerinin faaliyet konularında mevcut veya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi hususunda ilgili merciler nezdinde müracaatta bulunmak, takip etmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak

r) Satınalma Mesleğinin gerçekleştirilmesi için Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

s) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak. (Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olabilir.